GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
O NAMA DELATNOST USLUGE ZIVOT U DOMU AKTIVNOSTI ZANIMLJIVOSTI PROJEKTI KONTAKT


SOCIJALNI RAD

Zadaci na zbrinjavanju korisnika

Socijalno-zaštitna funkcija Gerontološkog centra ostvaruje se preko stručnih radnika, stručnog tima, komisija i kolegijuma.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Gerontološkog centra služba socijalnog rada obuhvata: poslove prijema i otpušta korisnika, staranje o zbrinjavanju, zadovoljavanju kulturno-zabavnih, rekreativnih, okupacionih i radno-terapijskih potreba korisnika, pružanje usluga socijalnog rada korisnicima, plansko-analiticke i druge stručne poslove iz oblasti socijalne zaštite korisnika, usluge socijalnog rada pružaju stručni saradnici i radnici gerontološkog centra kao pojedinci, ili kao tim stručnjaka, zavisno od vrste i specificnosti problema, čime se obezbeđuje jedinstven i stručno usaglašen odnos prema svakom korisniku i njegovim potrebama. Planiranje i pružanje usluga socijalnog rada, kao i njegova kasnija evaluacija, rezultat su multidisciplinarnog pristupa clanova strucnog tima, koji čine lekar, glavna sestra,fizioterapeut, radni terapeut, pravnik i 2 socijalna radnika. Po potrebi u radu stručnog tima mogu da učestvuju i zainteresovana lica i druga stručna lica - stručni radnici uputnih centara, itd.

Stručni tim ustanove rešava sva pitanja vezana za zaštitu korisnika, i to:

 • evidentira prijem svakog novog zahteva za smeštaj korisnika, proverava ispravnost zahteva i prateće dokumentacije, konstatuje postojanje indikacija ili smetnji za smeštaj lica čije se zbrinjavanje zahteva
 • donosi zakljucak o prijemu, odbijanju zahteva, premeštaju ili otpustu iz ustanove
 • vrši kategorizaciju i rekategorizaciju korisnika na zavisne, poluzavisne i nezavisne korisnike, zavisno od zdravstvenog stanja
 • vrši početnu, odnosno preliminarnu procenu potreba i sposobnosti korisnika, uvažavajuci pri tom kulturološke specificnosti kako bi utvrdio resurse koji mogu povećati motivaciju za učešće korisnika i drugih značajnih osoba - srodnika i prijatelja, u cilju organizovanja što sigurnijeg i kvalitetnijeg života korisnika
 • donosi plan adaptacije za svakog primljenog korisnika, na osnovu koga se određuje dalja zaštita korisnika koja ce biti usmerena ka razvoju potencijala i dostizanju što većeg nivoa samostalnosti, uvažavajući pri tom individualne potrebe, sposobnosti i interesovanja svakog pojedinca radi bržeg uključivanja u socijalno okruženje, i lakšeg prilagodavanja novim uslovima života
 • određuje dinamiku evaluacije i izveštavanja uputnog centra za socijalni rad
 • u saradnji sa uputnom Centrom za socijalni rad izrađuje individualni plan zaštite za svakog korisnika ponaosob
 • odlučuje o premeštajima korisnika u okviru ustanove u skladu sa izvršenom rekategorizacijom
 • prati i analizira zaštitu i pružanje pojedinih usluga korisnicima, i predlaže preduzimanje odredenih organizacionih mera u cilju obezbeđivanja zadovoljavanja potreba korisnika i poboljšanja kvaliteta usluga
 • predlaže preduzimanje drugih oblika zaštite korisnika, uključujući i premeštaj u drugu odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite
 • saraduje sa savetom korisnika
 • sačinjava periodične i godišnje planove stručnog rada i izveštaje o stručnom radu
 • ostvaruje saradnju sa uputnim organima, humanitarnim organizacijama, prosvetnim, zdravstvenim i drugim ustanovama koje obezbeđuju zaštitu korisnika, u cilju organizovanja raznovrsnih aktivnosti i sadržaja koji će zadovoljiti specifične zahteve svakog korisnika, a život u ustanovi učiniti sigurnijim i kvalitetnijim.

 

GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
Copyright © - "
GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC", 2010
.